Standpunten van de partij

Onderstaand is een overzicht van de standpunten van de Zwijndrechtse Plus Partij terug te vinden. Voor het volledige volledige verkiezingsprogramma verwijzen wij u naar de volgende pagina: verkiezingsprogramma Zwijndrechste Plus Partij.

Standpunten van de partij

Lees al onze standpunten voor de gemeenteverkiezingen van 2022 - 2026

Reiniging
Helaas laat ook veilig heel en schoon te wensen over. De fietstunneltjes zijn ernstig vervuild, en de verlichting laat door vervuiling van de lichtkapjes en spinnenrag te wensen over. Hierdoor neemt het veiligheidsgevoel af. De ZPP pleit voor extra reiniging van deze openbare verlichting.

Stille Modale Armoede
Wij vragen extra aandacht voor de stille armoede van onze inwoners met een inkomen net boven het minimum tot één keer modaal. Door vele lastenverzwaringen van de afgelopen jaren en uitblijven van loonsverhogingen en/of indexeringen door prijsstijgingen komt deze doelgroep steeds vaker in financiële nood. Door de bestaande wettelijke regelingen kan deze doelgroep geen gebruik maken van bepaalde toelagen of voorzieningen en zijn daardoor regelmatig aangewezen op hulp van vrienden, bekenden en/of de voedselbank. Het kan voor de ZPP niet zo zijn dat werkende mensen die hun “werkend” steentje bijdragen door wetgeving ongevraagd worden veroordeeld tot een armoedig bestaan.

Duidelijke toegang tot de hulp
Zorg dat alle jongeren (en ouders) weten waar zij hulp kunnen krijgen. Zorg voor duidelijke informatie en een laagdrempelige toegang via huisarts, scholen, JIP (Jongeren Informatie Punt) en een peer-to-peer project. Met name voor dakloze jongeren moet snel hulp en opvang geregeld kunnen worden.

Voldoende en goede hulp voor jongeren in een hele kwetsbare positie
Er is te weinig geschikte hulp voor jongeren die zeer complexe problemen hebben. Daarnaast zijn er grote wachtlijsten waardoor deze jongeren lang moeten wachten op geschikte hulp. Wij willen hen steunen met peer-to-peer wachtlijstondersteuning, “De Wachtverzachter”

Zorg dat jongeren vanaf 16 jaar een hulpverlener krijgen die bij hen blijft tot ze echt volwassen zijn
Dit punt is voor jongeren heel belangrijk, vooral voor jongeren die al heel lang hulp hebben en vaak overgeplaatst zijn. Die hebben soms wel 15 tot 30 verschillende hulpverleners tussen hun 16e en 25e.
Het is belangrijk dat jeugdzorgaanbieders ook WMO-aanbieder zijn en dat ook de inkoop van jeugdzorg én WMO ervoor zorgt dat jongeren een begeleider kunnen houden die ze kan ondersteunen tot ze echt zelfstandig zijn. Doe onderzoek naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de verschillende geldstromen het traject van de jongere en de professional niet in de weg staan.

De huidige woningmarkt zit op slot. Er is veel meer vraag dan aanbod. Hier hebben ook starters enorm last van. De woningprijzen rijzen de pan uit waardoor het voor een starter bijna niet is te doen om een woning aan te kopen. En dan zijn er ook nog de wachtlijsten om te huren.

Er wordt en er gaat nog meer gebouwd  worden in Zwijndrecht , benoemd in het masterplan “DiZtrikt”.

De ZPP zal erg scherp zijn op de voorstellen die voorbij komen wat betreft deze woningbouw plannen. Dit moet een goede mix zijn tussen levensloopbestendige, betaalbare starterswoningen en het duurdere segment.

Op deze manier krijg je een goede maatschappelijke variatie in een buurt. Want participatie, sociale cohesie en doorgroei is erg belangrijk om te hebben in een buurt.

Om te voorkomen dat de politie in zijn voegen blijft kraken moet de nationale begroting beduidend worden verruimd. De ZPP gaat niet over de nationale begroting maar zal, met de nadruk op lokaal en naast behoud van een goede surveillancedienst, ook strijden voor behoud van de wijkagent die dagelijks in zijn wijk zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar is.

De ZPP pleit voor een duidelijke communicatie met en richting de inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam. Bij voorkeur in de vorm van klankbordgroepen. Op deze manier blijven de inwoners op de hoogte van de aankomende plannen en de voortgang van lopende projecten. Daarnaast krijgt de gemeente een duidelijk beeld wanneer het gaat om de mening van haar inwoners. 

Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en geeft hier indicaties voor het indicatie besluit.

De WLZ geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg nabij of permanent toezicht. Om zorg te krijgen heb je een indicatiebesluit nodig. Als ZPP horen wij regelmatig dat een indicatiebesluit soms al na één jaar opnieuw beoordeeld moet worden en dit terwijl de zorg voor bijvoorbeeld een kind met een blijvend lichamelijk of psychisch probleem niet is veranderd. Bij een indicatiebesluit komt veel kijken en geeft stress. De ZPP wil deze stress verminderen door, in goed overleg, te zorgen dat een indicatiebesluit niet onnodig wordt herzien.

De ZPP vindt dat we ter bescherming van ons milieu ons afval goed moeten scheiden. Maar afvalverwerking kost veel geld. Daarom is een eerlijke verdeling van de kosten noodzakelijk. De ZPP heeft tegen invoering van het huidige grondstoffenbeleidsplan van de gemeente gestemd omdat daar geen sprake van is. Met dit plan betaalt u voor elke klepopening van de ondergrondse containers. Dat lijkt eerlijk, maar het maakt daarbij niet uit of er veel of weinig restafval in uw vuilniszak zit. Er wordt geen rekening gehouden met het gewicht van de vuilniszak die wordt gedeponeerd. Alleen op enkele plaatsen in de gemeente waar o.a. veel senioren wonen wordt voor kleine zakjes afval een kleine toegangsklep gebruikt. Daar betaal je dan minder voor per opening. Maatwerk is een goede zaak maar het moet wat betreft de ZPP voor alle huishoudens en overal in Zwijndrecht mogelijk moet zijn om een klein zakje restafval via een “goedkopere” kleine klep af te voeren.

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Met deze bekrachtiging heeft de gemeente de verplichting gekregen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Dit is een agenda waarin een gemeente samen met ervaringsdeskundige inwoners vastlegt hoe zij gaan werken aan een samenleving waarin elke inwoner, met en zonder beperking, vanzelfsprekend mee kan doen. Op alle leefgebieden. Dit maakt de Lokale Inclusie Agenda meteen breder dan het sociaal domein. Ook op ontwikkelingen als de Omgevingswet, economie en dienstverlening is het VN-verdrag Handicap van toepassing.

Een sociaal wijkteam heeft in het model van Sociaal Werk in de Wijk over het algemeen zowel een zorgcomponent, een ondersteuningscomponent als een samenlevingsopbouwcomponent. Het doel is wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

Sociale wijkteams zorgen, namens de gemeente, voor ondersteuning, zorg en welzijn van de inwoners van een wijk. In sociale wijkteams werken verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers samen, zodat ze snel en goed kunnen handelen als dat nodig is.

De belangrijkste doelstellingen van sociale wijkteams zijn: het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multi problematiek (46%), het voorkomen van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning (43%) en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers (43%).

De ZPP wil voor de ondernemers een goed en kansrijk ondernemersklimaat waarin de gemeente de ondernemers goed faciliteert en ondersteunt, maar ook op de hoogte is van de behoefte en problemen van de ondernemers zodat hier passend beleid voor kan worden ontwikkeld niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels. Belangrijk is dat gemeente, het bedrijfsleven en de onderwijssector goed samenwerken en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Van belang is een goed verkeer- en parkeerbeleid bij winkelcentra en industrieterreinen. Maar ook een goede ruimtelijke ordening en communicatie valt daar onder. Evenals voldoende mogelijkheden voor huisvesting en openbaar vervoer voor werknemers. Zwijndrecht is een schippersplaats, dat betekent dat er ook voldoende afmeer mogelijkheden met energievoorzieningen moeten zijn.

Het is een veel gehoorde klacht van inwoners. Het grote tekort aan publiek toegankelijke toiletten in Nederland. In het bijzonder voor patiënten is de nood hoog, soms letterlijk te hoog. Uit onderzoek in opdracht van de Maag Lever Darm stichting onder 3700 patiënten met een buikziekte of incontinentieprobleem bleek dat één op de vier wel eens is geweigerd bij een toilet. Bijna 40 % heeft wel eens tevergeefs gezocht naar een toilet en één op de vier blijft regelmatig thuis uit angst om geen toilet te kunnen vinden. De ZPP zou graag zien dat alle winkelcentra worden voorzien van een openbaar toilet.

In het verleden had Zwijndrecht meer uitgaansgelegenheden, wat voor vermaak zorgde voor jong en oud. ZPP is voor de terugkeer van een grotere uitgaansgelegenheid. Mensen zijn momenteel aangewezen op omliggende gemeenten voor bijvoorbeeld het bezoek aan een discotheek, bioscoop of café. Ook het creëren van bijvoorbeeld levendige buurthuizen kan helpen, denk hierbij aan het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners, waar men diverse activiteiten kan organiseren. Hierbij moet wel gelet worden op veiligheid en bestemmingsplan, ook moeten uitgaansgelegenheden goed bereikbaar zijn en niet afgelegen liggen.

Wij zien het aantal evenementen in Zwijndrecht afnemen. Dit komt uiteraard ook door de COVID-19 pandemie. Het teruglopen van evenementen was overigens al langer aan de gang. Voor kleine evenementen moet een vergunning worden aangevraagd en voor grotere evenementen moet een (ver)ordening komen. De ZPP staat achter het organiseren van evenementen in de gemeente, organisatoren moeten op een makkelijke manier een evenement kunnen aanmelden, dit moet ook online mogelijk zijn, hiervoor zou de website van Beleef Zwijndrecht gebruikt kunnen worden.

Wij beloven u geen gouden bergen. Maar onze standpunten wat betreft het verminderen van de belastingdruk zijn:

  • een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn
  • niet investeren in onzinnig dure onderzoeksprojecten
  • lage belastingdruk
  • de OZB niet als melkkoe voor de begroting gebruiken
  • niet te pas en te onpas externe bureaus inhuren
  • een gedifferentieerde kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (nu is er alleen maar een scherpe lijn van wel of geen kwijtschelding)